நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
திருமங்கையாழ்வார் அருளிய பெரிய திருமொழி
(பாகம் 1, பாசுரங்கள் 948- 1447)

nAlAyira divya pirapantam
tirumangkaiAlvAr - periya tirumozi
(part 1, pAcurams 948- 1447)
In tamil script, unicode/utf-8 format

நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் (பாடல்கள் 948- 1447)
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி

பெரிய திருமொழி - முதற் பத்து


This file was last edited on 31 August 2018
Feel free to send the corrections to the webmaster.