நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
திருமங்கையாழ்வார் அருளிய பெரிய திருமொழி
(பாகம் 2, பாசுரங்கள்1448- 2031)

nAlAyira divya pirapantam
tirumangkaiAlvAr - periya tirumozi
(part 2, pAcurams 1448- 2031)
In tamil script, unicode/utf-8 format

நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் (பாடல்கள் 1448- 2031)
திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி

பெரிய திருமொழி - ஆறாம் பத்து


This file was last edited on 31 August 2018.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.