thirukuRaL with English Translation of Yogi Suddhanantha Bharathiar (in Unicode)


Thirukkural verses in Tamil (Unicode format)
along with the English Translation of
Kaviyogi Maharishi Shuddhananda Bharatiar

திருக்குறள்
குறட்பாக்கள் தமிழிலும் (தமிழ்தர வடிவத்தில்)
கவியோகி மகரிஷி சுத்தானந்த பாரதியாரின்
ஆங்கில மொழியாக்கமும்

Tamil EText input: Mr. K. Kalyanasundaram (Kalyan), Switzerland
Proof-reading: Mr. Kandaiah Ramanitharan (Ramani), USA
English Translation EText Input: Mr. A.Arasu, Kalpakkam, India
Proof-reading: Mr. J.V.M.Joseph, Kalpakkam, India

Our sincere thanks go to Shuddhananda Yogi Samaj, Sivaganga, India
and its President Mr. R. Venkatakrishnan (Copyright holders for the
works of Maharishi Suddhananda Bharatiar) for their kind permission
to publish this Etext Version under the auspices of Project Madurai.

This webpage presents the Etext in Tamil script but in Unicode encoding.
To view the Tamil text correctly you need to set up the following:
i). You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha,
Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, Code2000, UniMylai,...) installed on your computer
and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows 2000 or Windows XP).

ii)Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages
(Netscape 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding view.
. In case of difficulties send an email request to
ன Project Madurai 1999
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this
header page is kept intact.திருக்குறள்
Thirukkural / Holy Kural


1. அறத்துப்பால்
1. The Praise of God

1.1 பாயிரவியல்
1.1.1 கடவுள் வாழ்த்து
1.1.1 The Praise of God


1.1.2 வான்சிறப்பு
1.1.2. The Blessing of Rain

1.1.3. நீத்தார் பெருமை
1.1.3. The Merit of Ascetics


1.1.4. அறன் வலியுறுத்தல்
1.1.4 The Power of Virtue


1.2. இல்லறவியல்
DOMESTIC VIRTUE

1.2.1. இல்வாழ்க்கை
1.2.1. Married Life

1.2.2 வாழ்க்கைத் துணைநலம்
1.2.2 The Worth of a Wife


1.2.3 புதல்வரைப் பெறுதல்
1.2.3. The Wealth of Children

1.2.4 அன்புடைமை
1.2.4. Loving-Kindness

1.2.5. விருந்தோம்பல்
1.2.5. Hospitality


1.2.6 இனியவைகூறல்
1.2.6. Sweet Words

1.2.7 செய்ந்நன்றி அறிதல்
1.2.7. Gratitude


1.2.8 நடுவு நிலைமை
1.2.8. Equity


1.2.9. அடக்கமுடைமை
1.2.9 Self Control


1.2.10 ஒழுக்கமுடைமை
1.2.10 Good Decorum


1.2.11. பிறனில் விழையாமை
1.2.11 Against Coveting Another's Wife


1.2.12. பொறையுடைமை
1.2.12 Forgiveness


1.2.13 அழுக்காறாமை
1.2.13 Avoid Envy


1.2.14. வெஃகாமை
1.2.14 Against Covetousness


1.2.15. புறங்கூறாமை
1.2.15 Against Slander


1.2.16. பயனில சொல்லாமை
1.2.16 Against Vain Speaking


1.2.17. தீவினையச்சம்
1.2.17 Fear of Sin


1.2.18. ஒப்புரவறிதல்
1.2.18 Duty to Society


1.2.19. ஈகை
1.2.19 Charity


1.2.20. புகழ்
1.2.20 Renownஇல்லறவியல் முற்றிற்று

1.3 துறவறவியல்
1.3 ASCETIC VIRTUE

1.3.1 அருளுடைமை
1.3.1 Compassion


1.3.2. புலான்மறுத்தல்
1.3.2 Abstinence from Flesh


1.3.3 தவம்
1.3.3 Penance


1.3.4. கூடாவொழுக்கம்
1.3.4 Imposture


1.3.5. கள்ளாமை
1.3.5 Absence of Fraud


1.3.6. வாய்மை
1.3.6 Veracity


1.3.7 வெகுளாமை
1.3.7 Restraining Anger


1.3.8 இன்னாசெய்யாமை
1.3.8 Non Violence


1.3.9 கொல்லாமை
1.3.9 Non-Killing


1.3.10 நிலையாமை
1.3.10 Instability


1.3.11 துறவு
1.3.11 Renunciation


1.3.12 மெய்யுணர்தல்
1.3.12 Truth-Conciousness


1.3.13. அவாவறுத்தல்
1.3.13 Curbing of Desire

1.4 ஊழியல்

1.4.1 ஊழ்
1.4.1 Destiny


ஊழியல் முற்றிற்று
அறத்துப்பால் முற்றிற்று
---------------------------------------------------


2. பொருட்பால்
2. Wealth

2.1 அரசியல்
2.1 ROYALTY


2.1.1 இறைமாட்சி
2.1.1 THE GRANDEUR OF MONARCHY


2.1.2 கல்வி
2.1.2 EDUCATION


2.1.3 கல்லாமை
2.1.3 NON-LEARNING


2.1.4 கேள்வி
2.1.4 LISTENING


2.1.5 அறிவுடைமை
2.1.5 POSSESSION OF WISDOM


2.1.6 குற்றங்கடிதல்
2.1.6 AVOIDING FAULTS


2.1.7 பொ஢யாரைத் துணைக்கோடல்
2.1.7 GAINING GREAT MEN'S HELP

2.1.8 சிற்றினஞ்சேராமை
2.1.8 AVOIDING MEAN COMPANY


4.1.9 தொ஢ந்துசெயல்வகை
4.1.9 DELIBERATION BEFORE ACTION


2.1.10 வலியறிதல்
2.1.10 JUDGING STRENGTH


2.1.11 காலமறிதல்
2.1.11 KNOWING PROPER TIME

2.1.12 இடனறிதல்
2.1.12 JUDGING THE PLACE


2.1.13 தொ஢ந்துதெளிதல்
2.1.13 TESTING OF MEN FOR CONFIDENCE

2.1.14 தொ஢ந்துவினையாடல்
2.1.14 TESTING AND ENTRUSTING


2.1.15 சுற்றந்தழால்
2.1.15 CHERISHING KINSMEN


2.1.16 பொச்சாவாமை
2.1.16 UNFORGETFULNESS


2.1.17 செங்கோன்மை
2.1.17 JUST GOVERNMENT


2.1.18 கொடுங்கோன்மை
2.1.18 CRUEL TYRANNY


2.1.19 வெருவந்தசெய்யாமை
2.1.19 AVOIDING TERRORISM


2.1.20 கண்ணோட்டம்
2.1.20 BENIGN LOOKS


2.1.21 ஒற்றாடல்
2.1.21 ESPIONAGE


2.1.22 ஊக்கமுடைமை
2.1.22 ENERGY


2.1.23 மடியின்மை
2.1.23 FREEDOM FROM SLOTH


2.1.24 ஆள்வினையுடைமை
2.1.24 MANLY EFFORT


2.1.25 இடுக்கண் அழியாமை
2.1.25 HOPE IN MISHAP


அரசியல் முற்றிற்று

2.2. அங்கவியல்
2.2 STATE CABINET

2.2.1 அமைச்சு
2.2.1 MINISTERS


2.2.2 சொல்வன்மை
2.2.2 POWER OF SPEECH


2.2.3 வினைத்தூய்மை
2.2.3 PURITY OF ACTION


2.2.4 வினைத்திட்பம்
2.2.4 POWERFUL ACTS


2.2.5 வினைசெயல்வகை
2.2.5 MODES OF ACTION


2.2.6 தூது
2.2.6 EMBASSY


2.2.7 மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
2.2.7 WALK WITH KINGS


திருக்குறள்
2.2.8 குறிப்பறிதல்
2.2.8 DIVINING THE MIND


2.2.9 அவையறிதல்
2.2.9 JUDGING THE AUDIENCE


2.2.10 அவையஞ்சாமை
2.2.10 COURAGE BEFORE COUNCILS


அமைச்சியல் முற்றிற்று


2.3 அங்கவியல்
2.3 POLITICS

2.3.1 நாடு
2.3.1 THE COUNTRY


2.3.2 அரண்
2.3.2 FORTRESS


2.3.3 பொருள்செயல்வகை
2.3.3 WAYS OF MAKING WEALTH


2.3.4 படைமாட்சி
2.3.4 THE GLORY OF ARMY


2.3.5 படைச்செருக்கு
2.3.5 MILITARY PRIDE


ALLIANCE

2.3.6 நட்பு
2.3.6 FRIENDSHIP


2.3.7 நட்பாராய்தல்
2.3.7 TESTING FRIENDSHIP


2.3.8 பழைமை
2.3.8 INTIMACY


2.3.9 தீ நட்பு
2.3.9 BAD FRIENDSHIP


2.3.10 கூடாநட்பு
2.3.10 FALSE FRIENDSHIP


2.3.11 பேதைமை
2.3.11 FOLLY


2.3.12 புல்லறிவாண்மை
2.3.12 PETTY CONCEIT


2.3.13 இகல்
2.3.13 HATRED


2.3.14 பகைமாட்சி
2.3.14 NOBLE HOSTILITY


2.3.15 பகைத்திறந்தொ஢தல்
2.3.15 APPRAISING ENEMIES


2.3.16 உட்பகை
2.3.16 SECRET FOE


2.3.17 பொ஢யாரைப் பிழையாமை
2.3.17 OFFEND NOT THE GREAT


2.3.18 பெண்வழிச்சேறல்
2.3.18 BEING LED BY WOMEN


2.3.19 வரைவின்மகளிர்
2.3.19 WANTON WOMEN


2.3.20 கள்ளுண்ணாமை
2.3.20 NOT DRINKING LIQUOR


2.3.21 சூது
2.3.21 GAMBLING


2.3.22 மருந்து
2.3.22 MEDICINE

941. மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர்
வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று.
Wind, bile and phlegm three cause disease 941
So doctors deem it more or less.

942. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
அற்றது போற்றி உணின்.
After digestion one who feeds 942
His body no medicine needs.

943. அற்றால் அறவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு
பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு.
Eat food to digestive measure 943
Life in body lasts with pleasure.

944. அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல
துய்க்க துவரப் பசித்து.
Know digestion; with keen appetite 944
Eat what is suitable and right.

945. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு.
With fasting adjusted food right 945
Cures ills of life and makes you bright

946. இழவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும்
கழிபேர் இரையான்கண் நோய்.
Who eats with clean stomach gets health 946
With greedy glutton abides ill-health.

947. தீயள வன்றித் தொ஢யான் பொ஢துண்ணின்
நோயள வின்றிப் படும்.
who glut beyond the hunger's fire 947
Suffer from untold diseases here.

948. நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்.
Test disease, its cause and cure 948
And apply remedy that is sure.

949. உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
கற்றான் கருதிச் செயல்.
Let the skilful doctor note 949
The sickmen, sickness, season and treat.

950. உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச் செல்வானென்று
அப்பால் நாற் கூற்றே மருந்து.
Patient, doctor, medicine and nurse 950
Are four-fold codes of treating course.


அங்கவியல் முற்றிற்று

2.4 ஒழிபியல்
[MISCELLANEOUS]

2.4.1 குடிமை
2.4.1 NOBILITY


2.4.2 மானம்
2.4.2 HONOUR


2.4.3 பெருமை
2.4.3 GREATNESS


2.4.4 சான்றாண்மை
2.4.4 SUBLIMITY


2.4.5 பண்புடைமை
2.4.5 COURTESY


2.4.6 நன்றியில்செல்வம்
2.4.6 FUTILE WEALTH


2.4.7 நாணுடைமை
2.4.7 SENSITIVENESS TO SHAME


2.4.8 குடிசெயல்வகை
2.4.8 PROMOTING FAMILY WELFARE


2.4.9 உழவு
2.4.9 FARMING


2.4.10 நல்குரவு2.4.11 இரவு
2.4.11 ASKING


2.4.12 இரவச்சம்
2.4.12 DREAD OF BEGGARY


2.4.13 கயமை
2.4.13 MEANNESS.


ஒழிபியல் முற்றிற்று
பொருட்பால் முற்றிற்று

-----------------------------
3. காமத்துப்பால்
3. Nature of Love

3.1 களவியல்
3.1 ON SECRET MARRIAGE

3.1.1 தகையணங்குறுத்தல்
3.1.1 Beauty's Dart


3.1.2 குறிப்பறிதல்
3.1.2 Signs Speak the Heart


3.1.3 புணர்ச்சிமகிழ்தல்
3.1.3 Embrace-Bliss


3.1.4 நலம்புனைந்துரைத்தல்
3.1.4 Beauty Extolled


3.1.5 காதற்சிறப்புரைத்தல்
3.1.5 Love's Excellence


3.1.6 நாணுத்துறவுரைத்தல்
3.1.6 Decorum Defied


3.1.7 அலரறிவுறுத்தல்
3.1.7 Public Clamour


களவியல் முற்றிற்று

3.2 கற்பியல்
3.2 CHASTE WEDDED LOVE

3.2..1 பி஡஢வாற்றாமை
3.2.1 Pangs of Separation


3.2.2 படர்மெலிந்திரங்கல்
3.2.2 Wailing of Pining Love


3.2.3 கண்விதுப்பழிதல்
3.2.3 Wasteful Look for Wistful Love


3.2.4 பசப்பறுபருவரல்
3.2.4 Wailing over Pallor


3.2.6 தனிப்படர்மிகுதி
3.2.6 Pining Alone


3.2.7 நினைந்தவர்புலம்பல்
3.2.7 Sad Memories


3.2.8 கனவுநிலையுரைத்தல்
3.2.8 Dream Visions


3.2.9 பொழுதுகண்டிரங்கல்
3.2.9 Eventide Sigh