அபிராமி பட்டர் அருளிய
"அபிராமி அம்மைப் பதிகம்" - ஒன்றும் இரண்டும்

apirAmi ammaip patikam 1, 2
of apirAmi paTTar
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Naga Ganesan of Houston, Texas, USA for the
preparation of the etext in TSCII format.
Preparation of PDF version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

© Project Madurai, 2002.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

அபிராமி பட்டர் அருளிய
"அபிராமி அம்மைப் பதிகம்" - ஒன்றும் இரண்டும்