சிலப்பதிகாரம்: 3. வஞ்சிக் காண்டம்
இளங்கோ அடிகள் இயற்றியது

cilappatikAram: 3 vancik kANTam
by ilangkO aTikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

சிலப்பதிகாரம்: 3. வஞ்சிக் காண்டம்
இளங்கோ அடிகள் இயற்றியது


This page was first put up on May 10, 2001
Please send your comments and corrections to the Webmaster(s) of this site