பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்
ஆசிரியர் - மயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை (1826 - 1889)

piratApa mutaliyAr carittiram of
mayUram vEtanAyakam piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்
ஆசிரியர் - மயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை (1826 - 1889)