திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 6 (498 -609)
திருத்தவத்துறைப் பெருந்திருப்பிராட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ்

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 6 (verses 498 -609)
tiruttavattuRaip perunturuppirATTiyAr piLLaittamiz
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last updated on 5th April 2006.
Please send your comments/corrections to the webmaster.