கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பகுதி 1
பாயிரம் (1-352) & உற்பத்திக் காண்டம் (353-725)

kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 1 (pAyiram, verses 1 -352) &
canto 1 (verses 353-725)
In tamil script, unicode/utf-8 format


This file was last revised on 14 April 2006
Please send your comments and corrections to the webmaster.