தொட்டிக்கலை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியமுனிவர் இயற்றிய
கலைசைக்கோவை.

kalacaikkOvai of cuppiramaNiya munivar
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements for Etext preparation and proof-reading:
This etext was produced through Distributed Proof-reading approach.
We thank the assistance of following personsin the preparation of the etext:
key in: S. Karthikeyan, M.K. Saravanan, Vijayalakshmi Periapoilan, Subra Mayilvahanan
proof-read: S. Anbumani, V. Bavaharan, V. Devarajan, S. Karthikeyan, M.K. Saravanan
and Vijayalakshmi Periapoilan.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2006 .
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

தொட்டிக்கலை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியமுனிவர் இயற்றிய
கலைசைக்கோவை.

கடவுள் துணை

பதிப்பாசிரியர்
மகாமகோபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள்
பதிப்பு
மகாமகோபாத்தியா டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம்
பெசன்ட் நகர், சென்னை - 90
1995

காப்பு.

நூல்.


This file was last updated on 16 September 2006.
Feel free to send your comments and corrections to the webmaster.