இலக்கணச் சுருக்கம்
ஆறுமுகநாவலர்

ilakkaNac curukkam
by Arumula Navalar
In tamil script, unicode/utf-8 format

இலக்கணச் சுருக்கம்
ஆறுமுகநாவலர்