கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பகுதி 5
2. அசுர காண்டம் /பாகம் 5 (926 - 1497)

kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 5 /canto 2 (verses 926 - 1497)
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten & colleagues of the Univ. of Koeln, Germany for providing with a transliterated/romanized version of this work and for permissions to release the Tamil script version as part of Project Madurai collections.
Our thanks also go to Shaivam.org for the help in the proof-reading of this work in the Tamil Script format.

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
This etext is based on Tamil Unicode and is in utf-8 format. Hence you need to
use a Unicode font with Tamil block and the web-browser set to display utf-8 encoded
pages to view the Tamil text correctly.
© Project Madurai, 1998-2007.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம்
பாகம் 5 / 2. அசுர காண்டம் (926 -1497)

13. எதிர்கொள் படலம் 926 - 950
14. உருத்திரர் கேள்விப் படலம் 951 - 962
15. நகர்செய் படலம் 963 - 980
16. பட்டாபிடேகப் படலம் 981 - 1004
17. அரசுசெய் படலம் 1005 - 1025
18. தேவரை யேவல்கொள் படலம் 1026 - 1050
19. புதல்வரைப் பெறு படலம் 1051 - 1073
20. வில்வலன் வாதாவிப் படலம் 1074 - 1104
21. இந்திரன் கரந்துறை படலம் 1105 - 1152
22. விந்தகிரிப் படலம் 1153 - 1181
23. அகத்தியப் படலம் 1182 - 1209
24. கிரவுஞ்சப் படலம் 1210 - 1222
25. விந்தம் பிலம்புகு படலம்1223 - 1235
26. வில்வலன் வாதாவி வதைப் படலம் 1236 - 1267
27. காவிரி நீங்கு படலம்1268 - 1353
28. திருக்குற்றாலப் படலம் 1333 - 1353
29. இந்திரன் அருச்சனைப் படலம் 1354 - 1383
30. தேவர் புலம்புறு படலம் 1384 - 1408
31. அயிராணி சோகப் படலம் 1408 - 1429
32. மகா சாத்தாப் படலம் 1429 - 1497

செந்திலாண்டவன் துணை
திருச்சிற்றம்பலம்

2. அசுர காண்டம்
13. எதிர்கொள் படலம் (926 - 950)

14. உருத்திரர் கேள்விப் படலம் (951-962)

------------------------------------------------------------------------
This file was last revised on 14 February 2006
Please feel free to send corrections and comments to the Webmaster.