சித்தர் பாடல்கள்:
ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் பாடல்கள்-II
(1) திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை,
(2) திருக்கழுமல மும்மணிக்கோவை &
(3) திருவேகம்பமுடையார் திருவந்தாதி
(4) திருவொற்றியூர்த்தொகை
(5) திருப்பாடற்றிரட்டு

cittar pATalkaL: paTTiNattAr pATalkaL - II
(1) tiruviTaimarutUr mummaNikkOvai,
(2) tirukkazumala mummaNikkOvai
(3) tiruvEkampamuTaiyAr tiruvantAti
tiruvoRRiyUrttokai &
(5) tiruppATaRRiraTTu of sri paTTiNattup piLLaiyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
We thank Digital Library of India for providing us with scanned image file version of this siddhar work.
This work was prepared through the Distributed Proof-reading approach of Project Madurai.
We also thank following persons for their help in the preparation of the etext:
S. Karthikeyan, Ms. Rathna (keyin) and S. Anbumani, V. Devarajan, S. Govindarajan for proof-reading.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

© Project Madurai, 1998-2007.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

இஃது சமிவனஷேத்திரமென்னுங் கோயிலூர் ஸ்ரீ முத்துராமலிங்கசுவாமிகளின்
ஆதினத்திற்குரிய ஸ்ரீ சிதம்பரசுவாமிகள் மாணாக்கர்களிலொருவராகிய
அ- இராமசுவாமியவர்களால், பரிசோதித்து ஒன்பத்திவேலி பட்டாமணியம்
சபாபதிபிள்ளை, குப்புசாமிபிள்ளை இவர்கள் வேண்டுகோளின்படி
சென்னை, பாப்புலர் அச்சுயந்திரசாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
பதிப்பு வருடம் 1887

சித்தர் பாடல்கள்:
ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் அருளிச் செய்தவை
1. திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை.


திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை முற்றுப்பெற்றது.


2. திருக்கழுமல மும்மணிக்கோவை.கணபதிதுணை
திருச்சிற்றம்பலம்.
திருக்கழுமல மும்மணிக்கோவை முற்றிற்று.3. திருவேகம்பமுடையார் திருவந்தாதி.


கணபதிதுணை.
திருச்சிற்றம்பலம்.