கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பகுதி 7b
3. மகேந்திர காண்டம் /பாகம் 1b (640 - 1170)

kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 7b /canto 3 (verses 640 - 1170 )
In tamil script, Unicode format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten & colleagues of the Univ. of Koeln, Germany for providing with a transliterated/romanized version of this work and for permissions to release the Tamil script version as part of Project Madurai collections.
Our thanks also go to Shaivam.org for the help in the proof-reading of this work in the Tamil Script format.

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2007.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம்
பாகம் 7b / 3. மகேந்திர காண்டம், படலம் 13- 21 (640 - 1170)

13. சதமுகன் வதைப் படலம் 640 -660
14. காவலாளர் வதைப் படலம் 661 - 689
15. நகரழி படலம் 690 - 770
16. சகத்திரவாகுகள் வதைப் படலம் 771- 803
17. வச்சிரவாகு வதைப் படலம் 804 - 904
18. யாளிமுகன் வதைப் படலம் 905 - 947
19. வீரவாகு மீட்சிப் படலம்948 - 969
20. சூரன் நகர்புரி படலம் 970 - 998
21. சூரன் அமைச்சியற் படலம் 999 - 1178

செந்திலாண்டவன் துணை
திருச்சிற்றம்பலம்

3 மகேந்திர காண்டம்

13. சதமுகன் வதைப் படலம் (640 -660)

3. மகேந்திர காண்டம் முற்றுப்பெற்றது

ஆகக் காண்டம் மூன்றுக்குத் திருவிருத்தம் - 4890
திருச்சிற்றம்பலம்
------

This page was last updated on 6 Sept. 2007
Please send corrections to the webmaster.