கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பகுதி 8b
4. யுத்த காண்டம் /பாகம் 1/ படலம் 4 (457 - 876)

kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 8b /canto 4 (verses 457 - 876 )
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten & colleagues of the Univ. of Koeln, Germany for providing with a transliterated/romanized version of this work and for permissions to release the Tamil script version as part of Project Madurai collections.
Our thanks also go to Shaivam.org for the help in the proof-reading of this work in the Tamil Script format.

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2007.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

செந்திலாண்டவன் துணை
திருச்சிற்றம்பலம்

கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம்
பாகம் 8a /4. யுத்த காண்டம்
படலம் 4. இரண்டாநாட் சூரபன்மன் யுத்தப் படலம் (457-876)

------------------------------------------------------------------------
This file was last revised on 18 Nov. 2007
Feel free to send corrections and comments to the webmaster.