கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பகுதி 9c
4. யுத்த காண்டம் / படலம் 12 (2398 - 2967)

kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 9c /canto 4 (verses 2398 - 2967) )
In tamil script, Unicode format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten & colleagues of the Univ. of Koeln, Germany for providing with a transliterated/romanized version of this work and for permissions to release the Tamil script version as part of Project Madurai collections.
Our thanks also go to Shaivam.org for the help in the proof-reading of this work in the Tamil Script format.

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம்
பாகம் 9c /4. யுத்த காண்டம் / படலம் 13- (2398 - 2967)

13. சூரபன்மன் வதைப் படலம்2398 - 2904
14. தேவர்கள் போற்று படலம்2905 - 2914
15. இரணியன் புலம்புறு படலம்2915 - 2934
16. மீட்சிப் படலம் 2935 - 2967

செந்திலாண்டவன் துணை
திருச்சிற்றம்பலம்This file was last revised on 14 February 2008