சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 2
படலம் 7 - 29 (445-1056)

kanchip purANam of civanjAna munivar - part 2
paTalam 7-29 /verses 445-1056
In tamil script, Unicode/utf-8 format

திருவாவடுதுறை யாதீனம்
சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம்

பாகம் 1b / (445 - 1056)

7. திருநெறிக்காரைக்காட்டுப்படலம் 445 - 500
8. புண்ணிய கோடீசப்படலம்501 - 534
9. வலம்புரி விநாயகர் படலம் 535 - 582
10. சிவாத்தானப்படலம் 583 - 631
11. மணிகண்டேசப் படலம் 632 - 698
12. சார்ந்தாசயப் படலம் 699 - 750
13. சத்த தானப்படலம் 751 - 763
14. பராசரேசப் படலம் 764 - 791
15. ஆதிபிதேசப் படலம் 792 - 797
16. முத்தீசப் படலம் 798 - 814
17. பணாதரேசப் படலம் 815 - 821
18. காயாரோகணப் படலம் 822 - 835
19. சித்தீசப் படலம் 836 - 839
20 அரிசாப பயம் தீர்த்த தானப் படலம் 840 - 863
21. இட்ட சித்தீசப் படலம்864 - 888
22. கச்சபேசப் படலம் 889 - 901
23. சகோதர தீர்த்தப் படலம் 902 - 911
24. சுரகரேசப் படலம் 912 - 956
25. தான்தோன்றீசப் படலம் 957 - 970
26. அமரேசப் படலம் 971 - 991
27. திருமேற்றளிப் படலம் 992 - 1002
28. அனேகதங்காவதப் படலம்
1003 - 1014
29. கயிலாயப்படலம் 1015 - 1056


This file was last updated on 16 Feb. 2008.
Feel free to send corrections to the webmaster.