சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 2
படலம் 7 - 29 (445-1056)

kanchip purANam of civanjAna munivar - part 2
paTalam 7-29 /verses 445-1056
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. Muthukkumaraswamy of SIngapore for the preparation of the etext.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2007.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

திருவாவடுதுறை யாதீனம்
சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம்

பாகம் 1b / (445 - 1056)

7. திருநெறிக்காரைக்காட்டுப்படலம் 445 - 500
8. புண்ணிய கோடீசப்படலம்501 - 534
9. வலம்புரி விநாயகர் படலம் 535 - 582
10. சிவாத்தானப்படலம் 583 - 631
11. மணிகண்டேசப் படலம் 632 - 698
12. சார்ந்தாசயப் படலம் 699 - 750
13. சத்த தானப்படலம் 751 - 763
14. பராசரேசப் படலம் 764 - 791
15. ஆதிபிதேசப் படலம் 792 - 797
16. முத்தீசப் படலம் 798 - 814
17. பணாதரேசப் படலம் 815 - 821
18. காயாரோகணப் படலம் 822 - 835
19. சித்தீசப் படலம் 836 - 839
20 அரிசாப பயம் தீர்த்த தானப் படலம் 840 - 863
21. இட்ட சித்தீசப் படலம்864 - 888
22. கச்சபேசப் படலம் 889 - 901
23. சகோதர தீர்த்தப் படலம் 902 - 911
24. சுரகரேசப் படலம் 912 - 956
25. தான்தோன்றீசப் படலம் 957 - 970
26. அமரேசப் படலம் 971 - 991
27. திருமேற்றளிப் படலம் 992 - 1002
28. அனேகதங்காவதப் படலம்
1003 - 1014
29. கயிலாயப்படலம் 1015 - 1056


This file was last updated on 16 Feb. 2008.
Feel free to send corrections to the webmaster.