சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 4a
படலம் 51 - 60 (1692 - 2022 )

kanchip purANam of civanjAna munivar
part 4a / paTalam 51 -60 /verses 1692 - 2022
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. Muthukkumaraswamy of SIngapore for the preparation of the etext.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2007.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

திருவாவடுதுறை யாதீனம்
சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம்

பாகம் 4a - (1692 - 2022)

51. வீராட்டகாசப்படலம் 1692 -1746
52. பாண்டவேசப்படலம் 1747-1755
53. மச்சேசப்படலம் 1756-1765
54. அபிராமேசப்படலம் 1765-1774
55. கண்ணேசப் படலம் 1775-1786
56. குமரகோட்டப் படலம் 1787-1831
57. மாசாத்தன் தளிப் படலம் 1832-1868
58. அனந்த பற்பநாபேசப் படலம் 1869-1878
59. கச்சி மயானப்படலம் 1879-1901
60. திருவேகம்பப்படலம் 1902-2022