சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 4b
படலம் 61 - 65 (2023 - 2742 )

kanchip purANam of civanjAna munivar
part 4b / paTalam 61 -65 /verses 2023 - 2742
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. Muthukkumaraswamy of SIngapore for the preparation of the etext.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

திருவாவடுதுறை யாதீனம்
சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய
காஞ்சிப் புராணம்

பாகம் 4b - (2023 -2742)

61. தழுவக்குழைந்த படலம் 2023-2449
62. திருமணப்படலம் 2450-2531
63. விம்மிதப்படலம் 2532-2553
64. ஒழுக்கப்படலம் 2554-2621
65. சிவபுண்ணியப்படலம் 2622-2742


This file was last updated on 28 may 2008.
Feel free to send corrections to the webmaster.