சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
பழமலையந்தாதி

pazamalai antAti of
civappirakAca cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing a scanned images version of the work.
Etext preparation and proof-reading:
This etext was produced through Distributed Proof-reading approach.
We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext:
V. Karthik, S. Karthikeyan, Ms. Nalini Karthikeyan,
Muthuletchumi, Yogeswaran, S. Subathra, TS Krishnan,V Devarajan
S Govindarajan, Ramkumar and R Navaneethakrishnan
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் அருளிச்செய்த
பழமலையந்தாதி


கணபதி துணை.
Source:
திருக்கைலாசபரம்பரைப் பொம்மையபாளையம்

ஸ்ரீசிவஞானபாலையதேசிகராதீனத்து
நல்லாற்றூர் அல்லது துறைமங்கலம்
சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் அருளிச்செய்த
"பழமலையந்தாதி"
இஃது,
ஷெ ஆதினத்துச் சிதம்பரம்
இராமலிங்கசுவாமிகளால்
திருத்தமாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ட உரையோடு,
தண்டையார்பேடு க. வ. திருவேங்கடநாயுடுவால்
சென்னை:
ஜீவரக்ஷாமிர்த அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
விய வருஷம் ஆனி மாதம்.


This file was last updated on 2 August 2008.
Feel free to send corrections to the webmaster.