கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பகுதி 11a
6. தக்ஷ காண்டம் / படலம் 1-10 (1 - 403)

kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 11a /canto 6 taksha kANTam (verses 1 - 403)
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten & colleagues of the Univ. of Koeln, Germany for providing with a transliterated/romanized version of this work and for permissions to release the Tamil script version as part of Project Madurai collections.
Our thanks also go to Shaivam.org for the help in the proof-reading of this work in the Tamil Script format.

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பாகம் 11

6. தக்ஷ காண்டம்/ படலம் 1- 10 (1 - 403)

1. உபதேசப் படலம் 1 - 32
2. தக்கன்றவஞ்செய் படலம் 33 - 62
3. தக்கன் மகப்பெறு படலம் 63 - 128
4. சந்திரசாபப் படலம் 129 - 190
5. உமை கயிலை நீங்கு படலம் 191 - 242
6. காளிந்திப் படலம் 243 - 262
7. உமை தவம் புரி படலம் 263 - 292
8. திருமணப் படலம் 293- 348
9. தக்கன் கயிலை செல் படலம் 348- 370
10. பிரமயாகப் படலம் 371- 403

6. தக்ஷ காண்டம்

1. உபதேசப் படலம் (1- 32)


This file was last updated on 7 August 2008.
Feel free to send corrections to the webmaster.