தாயுமான சுவாமிகள் அருளிய
திருப்பாடற்றிரட்டு -பாகம் 3

tAyumAnavarin tirupATaRRiRaTtu - part 3
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing scanned
image files of this work. This work has been prepared via Distributed-Proofreading
and we thank the following persons for their help in the preparation of the etext:
S. Karthikeyan, Nalini Karthikeyan, Sakthikumaran, Sonia, S. Subathra and V. Devarajan.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
source acknowledgement:
தாயுமான சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய
"திருப்பாடற்றிரட்டு"
திருத்தணிகை சரவணப்பெருமாளையர் அவர்கள்
பிரதிக்கிணங்க பரிசோதிக்கப்பட்டு ஊ. புஷ்பரதசெட்டியார் தமது
சென்னை கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்தில் பதிக்கப்பட்டது
பிரஜோற்பத்தி வருடம்
-----------

This file was last updated on 10 August 2008
Feel free to send corrections to the webmaster.