கல்வெட்டுப் பாடல்கள் மஞ்சரி-1

kalveTTup pATalkaL manjari-1
verses from stone inscriptions
(in Unicode/UTF-8 format)
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Preparation, Etext-keying, Proof-reading, TSCII & UTF-8 Webversions
N D LogaSundaram & his sister Ms. N D Rani - Chennai
PDF version : Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
This webpage presents the Etext in Tamil script-Unicode/UTF-8 format.
© Project Madurai 1998 - 2008
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of electronic text of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
You are welcome to freely distribute this file, provided this header part is kept intact


கல்வெட்டுப் பாடல்கள் மஞ்சரி-1
வாணகோவரையனான மகதைப் பெருமாள்
எனும் மகதநாட்டு குறுநிலத்தலைவன்
பொன்பரப்பினான் புகழ் பாடுவன.
திருஅண்ணாமலையார் கோயில் திருவுண்ணாழி
வடப்பக்கச் சுவரினில் பொளிக்கப்பட்டுள்ளவை.


This file was last updated on 29 August 2008.
Feel free to send corrections to the webmaster.