கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பகுதி 13
6. தக்ஷ காண்டம் / படலம் 21 -24 (1563 - 2067)

kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 13/canto 6 taksha kANTam (verses 1563 - 2067)
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten & colleagues of the Univ. of Koeln, Germany for providing with a transliterated/romanized version of this work and for permissions to release the Tamil script version as part of Project Madurai collections.
Our thanks also go to Shaivam.org for the help in the proof-reading of this work in the Tamil Script format.

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பாகம் 11

6. தக்ஷ காண்டம்/ படலம் 21 - 24 (1563 -2067)

21. அடிமுடி தேடு படலம் 1563- 1661
22. தக்கன் சிவபூசைசெய் படலம்1662 -1673
23. கந்த விரதப் படலம் 1674 - 1800
24. வள்ளியம்மை திருமணப் படலம்1801 -2067


செந்திலாண்டவன் துணை
திருச்சிற்றம்பலம்

5. தக்ஷ காண்டம்
21. அடிமுடி தேடு படலம் (1563- 1661)


This file was last revised on 2 December 2008
Feel free to send corrections to the Webmaster.