சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர்
இயற்றிய "பேரூர்ப் புராணம்" - பகுதி 1
படலம் 1 - 7 (1-627)

pErUr purANam of kAcciyappa munivar
part 1 /verses 1-627
In tamil script, Unicode/UTF-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. Muthukkumaraswamy of Singapore for the
preparation of this etext in Unicode (input and proof-reading).
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர் அருளிய
"பேரூர்ப் புராணம்" - பாகம் 1

0. கடவுள் வாழ்த்து, அவையடக்கம் 1-20
1. திருநாட்டுப்படலம் 21-95
2. திருநகரப்படலம்96-191
3. நைமிசப்படலம் 192-209
4. புராண வரலாற்றுப்படலம்210-261
5. பதிகப்படலம் 262-272
6. நாரதன் வழிபடு படலம் 273-339
7. காலவன் வழிபடுபடலம்340-418
8. காமதேனு வழிபடுபடலம்419-503
9. குழகன் குளப்புச் சுவடுற்றபடலம்504-627


சிவமயம்

சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர்
இயற்றிய "பேரூர்ப் புராணம்"
0. கடவுள் வாழ்த்து, அவையடக்கம் (1-20)


This file was last updated on 13 December 2008.
Feel free to send corrections to the webmaster.