சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர்
இயற்றிய "பேரூர்ப் புராணம்" - பகுதி 2b
படலம் 30 - 36 (1860 -2220)

pErUr purANam of kAcciyappa munivar
part 2b /verses 1860-2220
In tamil script, Unicode/UTF-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. Muthukkumaraswamy of Singapore for the
preparation of this etext in Unicode (input and proof-reading).
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2008.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

சீலத்திரு கச்சியப்ப முனிவர் அருளிய
"பேரூர்ப் புராணம்" - பாகம் 2b (1860-2220)

30. தெய்வயானை திருமணப்படலம்1860-1993
31. குசத்துவன் வரம்பெறுபடலம் 1994-2015
32. குலசேகரன் குட்டநோய் தீர்ந்தபடலம் 2016-2039
33. திரிலோகசோழன் செயிர்தீர்ந்தபடலம்2040-2072
34. உபதேசப் படலம் 2073-2155
35. திருநீற்று மேட்டுப்படலம்2156-2196
36. விசேட பூசைப்படலம்2197-2220


சிவமயம்

30. தெய்வயானை திருமணப்படலம் (1860-1993)


This file was last updated on 28 Dec. 2008.
Feel free to send corrections to the Webmaster.