உண்ணாமுலையம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
ஆசிரியர்: சோணாசல பாரதியார் (1858-1925)

uNNamulaiyammai piLLaittamiz
by cONAcala paratiyAr
In tamil script, Unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
The etext has been prepared via Distributed Proof-reading implementation
of Project Madurai and we thank the following volunteers for their help:
K. Kalyanasundaram, V. Devarajan, Senthan Swaminathan, S. Karthikeyan,
Nalini Karthikeyan, R. Navaneethakrishnan, L. Parthipan,
Nadesan Kugathasan, Ganesan, Sonia, R. Navaneethakrishnan and Subbu.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2009.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
Source
திருவருணை உண்ணாமுலையம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
வெளியீடு
அருள்மிகு அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயில், திருவண்ணாமலை
12.12.97.
ஈஸ்வர ஆண்டு கார்த்திகைத் திங்கள் 27-ம் நாள்
-----------

This file was last updated on 20 August 2009.
Feel free to send corrections to the webmaster.