காவியமும் ஓவியமும்
(கட்டுரைகள்)
கி. வா. ஜகந்நாதன்

kAviyamum Oviyamum (literary essays)
ki. vA. jekannAtan
In tamil script, unicode/utf-8 format

காவியமும் ஓவியமும் (கட்டுரைகள்)
கி. வா. ஜகந்நாதன்This file was last updated on 15 Feb. 2010
Feel free to send corrections to the Webmaster.