தூதுத் திரட்டு :
மணவை திருவேங்கடமுடையான் மேகவிடுதூது
ஆசிரியர் பெயர் அறியக்கூடவில்லை

tUtut tiraTTu ::
maNavai tiruvEngkaTAmuTaiyAn mEkaviTu tUtu
author: not known
In tamil script, unicode/utf-8 format

தூதுத் திரட்டு ::
மணவை – திருவேங்கடமுடையான் மேகவிடுதூதுThis file was last updated on 26 Feb. 2010
Feel free to send corrections to the webmaster.