தூதுத் திரட்டு :
4. செங்குந்தர் துகில்விடு தூது.
ஆசிரியர்: பரமானந்த நாவலர்

tUtut tiraTTu ::
4. cengkuntar tukil viTu tUtu
of paramAnanta nAvalar
In tamil script, unicode/utf-8 format

தூதுத் திரட்டு ::
4. செங்குந்தர் துகில்விடு தூது.
ஆசிரியர்: பரமானந்த நாவலர்


This file was last updated on 14 April 2010
Feel free to send corrections to the webmaster