மறைசைக் கலம்பகம்
யாழ்ப்பாணத்து நீர்வேலிப் பீதாம்பரப்புலவர் அருளியது

maRaicaik kalampakam of
pItAmparap pulavar
In tamil script, unicode/utf-8 format

மறைசைக் கலம்பகம்
யாழ்ப்பாணத்து நீர்வேலிப் பீதாம்பரப்புலவர் அருளியதுThis file was last updated on 9 October 2010. < br> Feel free to send corrections to the webmaster