மேலைச்சிதம்பரமாகிய பேரூர்
பச்சைநாயகியம்மை ஆசிரியவிருத்தம்
ஆசிரியர்: கோயமுத்தூர் கந்தசாமி முதலியார்

perUr paccainAyakiammai Aciriyaviruttam
of koyamputtUr kantacAmi mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

மேலைச்சிதம்பரமாகிய பேரூர்
பச்சைநாயகியம்மை ஆசிரியவிருத்தம்
கோயமுத்தூர் கந்தசாமி முதலியார்This file was last updated on 6 Nov. 2010
Feel free to send corrections to the webmaster