சிவஞான சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
குளத்தூர் அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்.

kuLattUr amutAmpikai piLLaittamiz of
civanjAna cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

சிவஞான சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
குளத்தூர் அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்.