வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய
"பாடற்றிரட்டு"

pATaRRitaTTu
of V.O. citamparam piLLai

வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய
"பாடற்றிரட்டு"