கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தியின்
மாந்தருக்குள் ஒரு தெய்வம் - 2

mAntarukkuL teivam - part 2
of kalki kirushNamUrti
In tamil script, unicode/utf-8 format

கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தியின்
மாந்தருக்குள் ஒரு தெய்வம்