திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"மாயூரப்புராணம்" (பாகம் 1 : படலங்கள் 1- 21 )

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
mAyUrap purAnam - part I (paTalams 1-21)
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
மாயூரப்புராணம்