வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
வள்ளி கல்யாணம் & வள்ளி-கிழவர் வாக்குவாதம்

vaLLi kalyANam and vaLLi-kizavar vAkkuvAtam
of V.S. CengkalvarAya piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
வள்ளி கல்யாணம் & வள்ளி-கிழவர் வாக்குவாதம்This file was last updated on 4 October 2011.
Feel free to send corrections to the webmaster.