வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
காலனைக் கட்டி யடக்கிய கடோரசித்தன் கதை

kaToracittan katai
of V.S. CengkalvarAya piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
காலனைக் கட்டி யடக்கிய கடோரசித்தன் கதைThis file was last updated on 20 October 2011.
Feel free to send corrections to the Webmaster.