வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
திருப்புகழ்ப் பதிப்பாசிரியர் வரலாறு

tirpppukaz patippAciriyar varalARu
of V.S. CengkalvarAya piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
திருப்புகழ்ப் பதிப்பாசிரியர் வரலாறு