வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
திருத்தணிகைப் புராணச் சுருக்கம்

tiruttaNikp purANac curukkam
of V.S. CengkalvarAya piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
திருத்தணிகைப் புராணச் சுருக்கம்