வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
அருணகிரிநாதர் - வரலாறும் நூலாராய்ச்சியும்

aruNakirinAtar - varalARum nUlArAcciyum
of V.S. CengkalvarAya piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை எழுதிய
அருணகிரிநாதர் - வரலாறும் நூலாராய்ச்சியும்