தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் படைப்புகள் :
குறிஞ்சி மலர் - பாகம் 1 (அத்தியாங்கள் 1-12)

kuRinjci malar (novel) /part 1
of nA. pArtacArati
In tamil script, unicode/utf-8 format

தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் படைப்புகள் :
குறிஞ்சி மலர் - பாகம் 1 (அத்தியாங்கள் 1-12)