தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் படைப்புகள் :
ஆத்மாவின் ராகங்கள்

AtmAvin rAkangkaL (novel)
of nA. pArtacArati
In tamil script, unicode/utf-8 format

தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் படைப்புகள் :
ஆத்மாவின் ராகங்கள்