சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் இயற்றிய
பிரபுலிங்க லீலை / பாகம் 1 (கதிகள் 1- 10 )

pirapulingka leelai
of civaprakAca cuvAmikaL
In tamil script, unicode/utf-8 format

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் இயற்றிய
பிரபுலிங்க லீலை / பாகம் 1 (கதிகள் 1-10 )This file was last updated on 11 October 2011.
Feel free to send corrections to the webmaster.