சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் இயற்றிய
பிரபுலிங்க லீலை / பாகம் 2 (கதிகள் 10- 25 )

pirapulingka leelai
of civaprakAca cuvAmikaL
part 2 - katis 10-25, verses 533-1158)
In tamil script, unicode/utf-8 format

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் இயற்றிய
பிரபுலிங்க லீலை / பாகம் 2 (கதிகள் 10- 25 )This file was last updated on 11 October 2011.
Feel free to send corrections to the webmaster.