பொன்னாங்கால் அமிர்தகவிராயரவர் இயற்றிய
இரகுநாதசேதுபதி ஒருதுறைக்கோவை.

irakunAtacEtupati orutuRaikkOvai
of ponnagkAl amirta kavirAyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

பொன்னாங்கால் அமிர்தகவிராயரவர்களாலியற்றிய
இரகுநாதசேதுபதி ஒருதுறைக்கோவை.This file was last updated on 4 April 2012
Feel free to send corrections to the webmaster.