விஷ்ணு சர்மா இயற்றிய
"பஞ்சதந்திரக் கதை."
தமிழாக்கம் : தாண்டவராய முதலியார்

panjca tantirakkatai of
vishNu carmA
Tamil translation by tANTavarAya mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

விஷ்ணு சர்மா இயற்றிய
"பஞ்சதந்திரக் கதை."
தமிழாக்கம் : தாண்டவராய முதலியார்This file was last updated on 25 March 2012
Feel free to send corrections to the webmaster.