மகாராஜா துறவு
குமாரதேவர் இயற்றியது.

makArAja tuRavu
by kumAra tEvar
In tamil script, unicode/utf-8 format

மகாராஜா துறவு
குமாரதேவர் இயற்றியது.


This file was last updated on 26 March 2012.
Feel free to send corrections to the webmaster