பரஞ்சோதியார் எழுதிய
சிதம்பரப்பாட்டியல்
மு. இராகவையங்கார் உரையுடன்

citamparap pATTiyal of paranjcOtiyAr
(with notes of irAkavaiyangkAr)
In tamil script, unicode/utf-8 format

பரஞ்சோதியார் எழுதிய "சிதம்பரப்பாட்டியல்"
மு. இராகவையங்கார் உரையுடன்This file was last updated on 4 April 2012
Feel free to send corrections to the webmaster