கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம்
பாகம் 1/காண்டம் 1/படலங்கள் 1-10

rAmAyaNam
of kampar /part 1 (canto1, paTalams 1-10)
In tamil script, unicode/utf-8 format

கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம் - பாகம் 1
காண்டம் 1 (பாலகாண்டம்) /படலங்கள் 1-10

1.0. தன் சிறப்பு பாயிரம் 11 (1-11)
1.1 . ஆற்றுப் படலம் 20 (12 - 31)
1.2 . நாட்டுப் படலம் 61 (32 - 92)
1.3 . நகரப் படலம் 75 (93 - 167)
1.4 . அரசியற் படலம் 12 (168 - 179)
1.5 . திருவவதாரப் படலம் 138 (180 - 317)
1.6 . கையடைப் படலம் 24 (318-341)
1.7 . தாடகை வதைப் படலம் 77 (342 - 418)
1.8 . வேள்விப் படலம் 59 (419 - 477)
1.9 . அகலிகைப் படலம் 86 (478 -563)
1.10 . மிதிலைக் காட்சிப் படலம் 157 (563 -720)


This file was last updated on 22 April 2012.
Feel free to send corrections to the webmaster.