கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய
இராமாயணம்
பாலகாண்டம் /பாகம் 2, படலங்கள் 11-22

rAmAyaNam
of kampar /canto 1, part 2 (paTalams 11-22)
In tamil script, unicode/utf-8 format

This file was last updated on 1 May 2012.
Feel free to send corrections to the webmaster.